Toimijamme bloggaavat

Hoitotyön esimiehetkin ovat ansainneet palkkansa


Vuonna 2014 saimme tuotantoon hoi040 (hoitoalan ammattitehtävien) tehtävän vaativuuden arviointijärjestelmän (tva). Keväällä 2019 vastaavasti saimme käyttöön hoi030 (vaativat hoitoalan ammattitehtävät) tva-järjestelmän. Tiedämme, että vaikka järjestelmää sovelletaan ei se täysin valmis vieläkään ole. Se on kuitenkin parempi kuin aikaisempi järjestelmä, joka ei arvioinut KVTES:n määräysten mukaisesti tehtävää, vaan henkilöä, joka tehtävää suorittaa. Hoi030 -tva-järjestelmän osalta on jokaisessa yksikössä pitänyt julkaista tehtäväkuvaukset, jotka ovat arvioitu ja kertoa, mihin tehtäväkuvaan eri hoitajat ovat kiinnitetty sekä kertoa, mikä kunkin tehtävänkuvauksen tva-taso on. Lisäksi esimiehille on annettu ohjeet, kuinka mahdolliset uudelleen tarkistukset tehdään.

Nykyisin KVTES:ssa tehtäväkohtainen palkka on oleellisin osa meidän joka kuukausi maksettavaa palkkaa. Sen määräytyminen tulee perustua johonkin ja se joku on järjestelmä, joka luodaan työnantajakohtaisesti ja joka arvioi tehtävän vaativuutta, riippumatta kuka tehtävää kulloinkin tekee.

Hoitotyön esimiesten, eli osastonhoitajien sekä apulaisosastonhoitajien osalta olemme Tehy PPSHP:nä pyrkineet saamaan myös aikaiseksi objektiivista sekä yhteismitallista järjestelmää, joka arvioisi samalla periaatteella hoitotyön esimiesten tehtävän vaativuutta, riippumatta siitä, kuka tehtävää tekee. Pyrkimyksen eteen olemme tehneet työtä jo yli 10 vuotta ja voisin sanoa, että viime keväänä, KVTES:n järjestelyerä (JE) neuvotteluiden aikana, olimme jo varsin lähellä päästä edes alkuun prosessissa. Sovimme tällöin työnantajan toiveesta, että esimiesten tva-järjestelmän uudistamisprojekti aloitetaan vuoden 2019 aikana. Uudistaminen aloitettaisiin sen jälkeen, kun työnantajamme on tulevana syksynä saattanut eteenpäin esimiesrakenteen sekä esimesten tehtäväkuvauksien uudistamistyön.

Ajatuksemme oli, että luomme samankaltaisen palkkaohjelman uuden tva-järjestelmän kanssa, kuin hoi030:n kohdalla luotiin. Näin henkilöt saavat oikeudenmukaisen palkan mutta tämä ohjelma ei kohtuuttomasti lyhyessä ajassa kuormita työnantajamme maksuvalmiutta. Ohjelma varmistaa jäsenillemme järkevän palkkakehityksen lähitulevaisuuteen.

Sovimme neuvotteluissa, että hoitotyön esimiesten osuus 1.1.2019 lasketusta järjestelyerästä on noin 5500 nettoeuroa kuukaudessa tehtäväkohtaisiin palkkoihin. Tuo summa kohdennetaan hoi020 tehtäviin niin, että sillä korjataan palkkausepäkohtia ja huomioidaan se, että JE–korotukset tukevat tulevaa esimiesrakennetta ja tva-järjestelmää. Lisäksi sovimme, että ne isot henkilökohtaiset lisät joiden maksuperusteena on ollut tehtävä, eikä KVTES:n määräyksen mukaiseesti henkilökohtainen suoriutuminen, siirretään osaksi tehtäväkohtaista palkkaa 1.4.2019 lukien. Paikallisneuvotteluissa sovimme myös, että JE, jonka tulisi olla maksussa 1.1.2019 lukien, voidaan sopia maksettavan myöhemmästäkin päivämäärästä lukien, kompesoivana kertaeränä niille joille JE tulee.

Kävimme (työnantaja, Tehy:n plm ja Juko:n plm) neuvonpitoa esimiesten JE:stä lähes pari kuukautta ja olimme hyvinkin samalla aaltopituudella sen suhteen, miten sovitusti korjataan hoitotyön esimiesten palkkaepäkohtia ja miten reaalipalkkoja tasataan tilanteeseen, jossa esimiehille tullaan luomaan uusi tva-järjestelmä ja huomioidaan työtuomioistuimen päätöksen (18-2018)  linjaus ns. kärkipalkoista ja samasta tehtävästä samaa palkkaa periaate.

Kuitenkin tänään, kesäkuun loppupuolella neuvonpitomme kariutuivat ja tästä minun Tehy PPSHP:n pääluottamusmiehenä täytyy osoittaa sormella työnantajaamme. He toivat tällä viikolla neuvonpitopöytään asian, jota en voi missään tapauksessa tällä hetkellä hyväksyä. Työnantaja olisi halunnut alkaa leikkaamaan korkeimpia tehtäväkohtaisia palkkoja siten, että ne olisivat siirtyneet osaksi hk-lisää. Tämä ei minulle vaan käynyt.

Miksi ei? Tällä työnantaja olisi jo valmiiksi määrittänyt matalammat kärkipalkat tulevaan tva-järjestelmään ja samalla tämä olisi heikentänyt hoitotyön esimiesten palkkakehityksen tuleville vuosille. Lisäksi tämä olisi aiheuttanut tilanteen, jossa työnantajamme keinotekoisesti täyttää laskennallista henkilökohtaisen lisän vajetta, jottei KVTES:n liiteeseen 3 (hoitotyön tehtävät), ensi syksyn tarkastelussa olisi tarvinnut laittaa työnantajan rahaa niin paljon, kuin tällä hetkellä odotamme.

Tämän kaltainen tilanne, jossa hoitotyön esimiesten arvostus ajetaan alas, ei todellakaan käy Tehy PPSHP:lle ja en näin ollen sitä voinut hyväksyä. Sen lisäksi, että hoitotyön esimiehet ovat palkkansa ansainneet, olisi tämä negatiivinen palkkakehitys vaikuttanut suoraan tulevaisuudessa myös muiden hoitotyön ammattilaisten palkkakehitykseen.

Miten nyt edetään? Järjestelyerästä työnantajan on neuvoteltava luottamusmiesten kanssa ja jos emme pääse sopuun, on perälautana se, että työnantaja voi KVTES:n määräyksen mukaisesti itse päättää JE:n kohdentamisesta. Luottamusmiesten tehtävä on valvoa, että kohdentaminen menee sovittujen periaatteiden mukaisesti, eli sen tulee kohdistua tehtäväkohtaisiin palkkoihin, korjata pakkausepäkohtia ja olla maksussa 1.1.2019 lukien, ellemme siitä sovi muuta. JE:n pitäisi olla maksussa viimeistään neljän kuukauden kuluessa 1.1.2019 lukien, ellei siitäkin sovita muuta. Nyt on pakko todeta, että kun neuvonpito päättyi nyt erimielisenä, tuo deadline on mennyt jo.

Työnantaja aikoo selvittää itsenäisesti nämä hoitotyön esimiesten palkkausepäkohdat syksyyn mennessä ja tuoda esityksen luottamusmiehille tiedoksi. Sitten näemme sen, mitä tulee tapahtumaan.

Tämän neuvonpidon kariutumisen aiheuttamana voin todeta myös sen, ettemme ole tällä hetkellä sitoutuneet siihen, ettemmekö hoitaisi esimiesten kärkipalkkaongelmaa, koska meillä ei ole takuuta asian korjaavasta palkkaohjelman toteutumisesta. Tämä kärkipalkkaongelma on meillä, PPSHP ky:ssä todellinen.

 

Esimerkiksi osastonhoitajien tva-taso 3:n tämän hetkinen palkkataso on 3319,88 euroa. Osastonhoitajia on 108, ja heille 92:sta on määritelty tva-taso 3. Noille 92:lle osastonhoitajalle maksetaan 21 eri tehtäväkohtaista palkkaa, alimman ollessa tuo 3319.88 euroa ja korkeimman taas ollessa 4056,72 euroa.

 

Lisäksi on hyvä huomioida, että usealle osastonhoitajalle maksetaan henkilökohtaista lisää puhtaasti tehtävästä. Eli meillä on palkkausepäkohtia, myös hoitotyön esimiesten kohdalla ja mielestäni hekin ovat ansainneet oikeudenmukaisen palkan, siitä vaativasta tehtävästä, jota he tekevät. Tehyn tehtävä on huolehtia jäseniensä taloudellisesta edunvalvonnasta ja myös hoitotyön esimiehet ovat meidän jäseniämme. Minun tavoitteeni on saada työelämän pelisäännöt talossamme mahdollisimman oikeuden mukaiseksi, jotta alamme parhaimmat ammattilaiset saavat keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön.

Tämän vuoksi pyrimme hakemaan järkiratkaisuja, joissa ei ole häviäjiä, vaan kaikki pärjäävät fiksusti. Mutta joskus ajaudumme tilanteeseen, ettei tämä onnistu ja nyt vaikuttaa juuri siltä. Entinen Tehy ry:n puheenjohtaja Rauno Vesivalo sanoi, että on aika sotia, mutta on myös aika sopia. Itse voisin sanoa, että on aika sopia, mutta meidän pitää olla valmiita myös sotimaan.

Tämä on yhteinen, meidän kaikkien asia. Olkaamme kollegiaalisa ja tehkäämme hoitotyöstä, myös hoitotyön esimiestyöstä ja hoitotyön johtamisesta entistä vahvempaa ja arvostetumpaa.

-Juha Honkakoski, pääluottamusmies Tehy PPSHP

juha.honkakoski ät ppshp.fi
p. 040 126 3574
@JHonkakoski (Twitter)

28.6.2019


 

Vastuuvapauslauseke: Kunkin bloggaajan kirjoituksessaan esittämät mielipiteet ovat hänen omiaan, eivätkä välttämättä edusta ammattiosastomme toimijoiden tai jäsenten kantaa erikseen tai kollektiivisesti.