Tehy PPSHP julistaa ylityö- ja vuoronvaihtokiellon Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin

Aloitimme ylityö- ja vuoronvaihtokeillon 13.9. klo 12. Työnantaja ei ole lähestynyt ammattiosastoa uudella neuvottelupyynnöllä kutsurahasta tai muista pysyvistä toimista, joilla työvoiman saatavuutta parannettaisiin.

Työnantaja on kuluneen viikon ajan keskittynyt selviämään yhdestä viikosta, mm. määräämällä esihenkilöitä varallaoloon, määräämällä yksipuolisesti työvuoromuutoksia ja määräämällä henkilökuntaa toisiin yksiköihin.

Tietojemme mukaan perehdytyksiä on tauotettu ja jotain oheistoimintaa vähennetty, mutta emme ole saaneet viestiä että toimintaa olisi supistettu potilaiden hoitoa siirtämällä tai perumalla.

Työnantajan toimet eivät vala tällä hetkellä uskoa siitä, että työnantajalla olisi halukkuutta oikeasti parantaa pitkällä tähtäimellä henkilökunnan saatavuutta ja työhyvinvointia, vaan lähinnä yksipuolisesti määrätä ja yrittää selviytyä ns. päivä kerrallaan.

Tehy PPSHP on päättänyt jatkaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa viikolla. Kiellon piirissä ovat työsopimussuhteiset jäsenemme.

Maanantaina 13.9. alkanut ylityö- ja vuoronvaihtokielto JATKUU EDELLEEN ja päättyy maanantaina 27.9.2021 klo 12.00. 


Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Tehyn jäsenet tekevät töitä normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, eli ylityötä ei tehdä ja työvuoroja vaihdeta. Työnantajan määrätessä työtaistelun aikana ylityöhön tai vuorojen vaihtamiseen, tulee tästä täytettävän PPSHP:n lomakkeen kopio (työnantajan yksipuolinen ilmoitus työvuoron muuttamisesta) toimittaa luottamusmiehelle!


Olemme tuoneet jatkuvasti neuvotteluissa esille kiihtyvän työvoimapulan sekä henkilöstön jaksamisen. Jäsenistömme väsyy jatkuvan joustamisen alle, eikä työnantajamme ole jatkuvista lupauksista huolimatta ryhtynyt toimiin, jolla turvattaisiin henkilökunnan saatavuus ja sitä kautta jäsentemme jaksaminen, potilasturvallisuus ja työturvallisuus. Tämä ei voi jatkua, vaan nyt on tekojen aika!

Useat yksikkömme toimivat jo nyt ripaa hipoen, ainoana pelastavana oljenkortena ollen jäsentemme jatkuva joustaminen vuorojen jatkamisen, vaihtamisen ja ylimääräisten vuorojen muodossa. Näistä joustoista saatavat korvaukset eivät ole riittäviä turvaamaan kaikkiin vuoroihin riittävää mitoitusta ja usein vuoroja tehdäänkin vajaalla mitoituksella. Vuorossa oleva henkilökunta joutuu tällöin vielä tiukempaan paikkaan ja tämä ei voi olla vaikuttamatta potilasturvallisuuteen.

Hyvänä osoituksena työnantajan välinpitämättömyydestä ratkaista ongelmaa olivat hälytysrahasta ja sisäisestä keikasta käydyt neuvottelut, joissa työnantaja totesi, että korvauksiin ei ole tulossa korotuksia, vaan hälytysrahakorvauksia jopa lasketaan 13.9. alkaen alaspäin, aiempien keväällä ja kesällä olleiden korvauksien tasolta. Mitään konkreettisia esityksiä työvoiman ja potilasturvallisuuden turvaamiseksi työnantaja ei ole esittänyt lupauksista huolimatta.

Tällä työtaistelulla haluamme vauhditttaa työnantajamme halukkuutta ryhtyä konkreettisiin toimiin, joilla parannetaan työvoiman saatavuutta. Erilaiset rahalliset kannustimet (kuten riittävä hälytysraha) joustoista ovat hyvä alku. 
 

Tarvittaessa lisätietoja 20.-26.9.: 
Tatu Tiala, ammattiosaston II varapuheenjohtaja
p. 040 126 3576, tatu.tiala@tehy.net

 

MITEN TOIMIN, JOS...?

Työnantaja vetoaa "perusteltuun syyhyn" vaihtaa työvuoroluetteloa, mitä teen?

Vuoronvaihtokiellon aikana tehyläiset tekevät työtä vahvistetun työvuoroluettelon mukaisesti eivätkä anna suostumusta työvuoroluettelon muuttamiseen. Työvuoroluetteloa saa muuttaa vain työntekijän suostumuksella tai perustellusta syystä. 

Sinä et suostu työvuoromuutokseen, mutta silti työnantajan edustaja voi perustellusta syystä tehdä sellaisia. Jos työnantaja ilmoittaa tekevänsä yksipuolisen muutoksen työvuoroluetteloon, pyydä päätös työvuoroluettelon muuttamisesta kirjallisena ja ota kopio itsellesi vuoronvaihtokaavakkeesta: Muutettua listaa on noudatettava. Tee työvuoroluettelon muutoksista ja mahdollisesta ylityöstä ilmoitus ammattiosastolle. 

Muista, että alkanutta vuoroa ei voi pidentää, vapaalla ei tarvitse vastata työnantajan soittoihin ja määräyslomake on saatava heti myös itselle. Muistutuksena videomme: Milloin vahvistettua työvuoroluetteloa voi muutttaa?

 

Työnantaja puhuu hätätyöstä työvuorovaihdosten perusteena?

Sitä termiä ei kannata viljellä väljin perustein. Meillä hätätyö tulisi lähinnä kyseeseen jos jokin ruuhkabussi törmäisi keskustassa tai lentokone tippuisi Oulunsalon kenttään. Eli kyseessä pitää olla ennalta-arvaamaton tilanne. Esim. hoitaien sairastuminen ei ole hätätyön teettämisen edellytys. Koronaepidemiakaan ei ole enää mikään ennalta-arvaamaton juttu. Ja hätätyö on aina viimeinen keino, kun muu ei auta. Lueppa lisää linkistä: https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/hatatyo

 

Olen sopinut ylimääräisistä vuoroista, sisäisestä keikasta tai vaihdoista ennen tätä työtaisteluilmoitusta, miten niille käy?

Ennen tätä ilmoitusta sovitut muutokset jäävät voimaan ja ne on tehtävä. Ne ovat muodostuneet sovituiksi työvuoroiksi eikä niitä enää vaihdeta. Uusia ei sovita työtaistelun aikana, vaikka ne sijoittuisivat työtaisteluajan ulkopuolelle!
 

Entä erillissopimuksen mukaiset lisätyöt eli ns. jononpurku, mitä teen?

Ennen tätä ilmoitusta sovitut lisätyöt jäävät voimaan. Uusia lupautumisia erillisiin lisätöihin ei anneta kiellon ollessa voimassa, eikä niihin voi työnantaja määrätä. 
 

Vuoroon ei saatu suunniteltua mitoitusta, mutta potilasmäärää ei myöskään vähennetty (siirretty toiseen yksikköön, peruttu toimenpiteitä tms.), mitä teen?

Muista, että potilasturvallisuus on aina työnantajan vastuulla. Sinä teet omat työsi työvuoroluettelon mukaisesti. Mikäli vuoron mitoitus ei ole oikealla tasolla, muista tehdä siitä haittailmoitus (HaiPro) PPSHP intranetissä. Ilmoita myös aina asiasta esihenkilöllesi ja vuorovastaavalle, jotka ilmoittavat asiaa eteenpäin.
 

Olen tehyläinen esihenkilö, ja minulle on annettu tehtäväksi rekrytoida väkeä vuoroon, mitä teen? 

Toimit oman esihenkilösi ohjeiden mukaisesti ja teet työsi työvuoroluettelosi mukaisesti. Muista, että sinä et voi määrätä nyt etkä muutenkaan ketään jatkamaan jo alkanutta työvuoroa (tästä on työtuomioistuimen päätös). Virkasuhteiset ovat tämän työtaistelun ulkopuolella ja heitä työnantaja voi määrätä esim. varallaoloon ja ylitöihin, joskaan heitäkään ei työtuomioistuimen päätöksen mukaan voi määrätä jatkamaan vuoroaan, kun se on jo alkanut. Kun sinä olet tehnyt työsi ja ilmoittanut esihenkilöllesi mahdollisesta työvoimavajauksesta ja potilasturvallisuuden vaarantamisesta, olet tehnyt oman osuutesi.
 


 

Tiedostoja (päivitetty tiedote)

PDF-tiedostotehyppshp-vuoronvaihtokieltojatkuu210918.pdf (498 kB)
Tiedote tulostettavaksi ja levitettäväksi
MS Word -tiedostoSopimus_ilmoitus suunnitellun työvuoron muutoksesta.docx (138 kB)
Ilmoitus työvuoron muutoksesta, PPSHP:n lomake. Esihenkilö täyttää tämän määrätessään vuoronvaihdon, ja työntekijä toimittaa kopion luottamusmiehelleen.