Tehy PPSHP säännöt

Nämä säännöt on hyväksytty ammattiosaston kokouksessa 17.11.2022 ja PRH:ssa 19.12.2022. Tehy ry:n säännöt löytyvät Tehyn jäsensivuilta.

 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen, joista näissä säännöissä käytetään nimitystä ammattiosasto, nimi on Tehyn Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ammattiosasto ry. Yhdistyksestä käytetään myös lyhennettyä nimeä Tehy PPSHP. Yhdistyksen kotipaikka on Oulu ja sen toiminta-alueena ovat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimipisteet. Ammattiosasto kuuluu jäsenenä Tehy ry:hyn, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi.

 

2 § OSASTON TARKOITUS JA TEHTÄVÄT

Ammattiosaston tarkoituksena on koota ammattiosaston jäsenyyteen ja Tehy ry:n piiriin toimialueensa sosiaali- ja terveysalan- ja kasvatusalan tutkinnon suorittaneet henkilöt.

Ammattiosaston tarkoituksena on toimia näiden sääntöjen sekä liiton sääntöjen ja liiton toimielinten päätösten mukaisesti ammatillisena etujärjestönä ja edistää jäsentensä keskinäistä yhteenkuuluvuutta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi ammattiosasto:

- toimii jäsentensä palkka-, työ- ja virkasuhdeasioiden parantamiseksi

- toimii jäsentensä työolojen parantamiseksi ja jäsenten vaikutusmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja parantamiseksi työympäristöä koskevissa asioissa

- neuvottelee sekä tekee esityksiä ja sopimuksia palvelussuhteen ehdoista

- kehittää jäsentensä ammattitietoa ja

-taitoa sekä seuraa työnantajan antamaa ammatillista täydennyskoulutusta

- osallistuu sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen

- järjestää kokouksia, kursseja ja luentotilaisuuksia sekä harrastustoimintaa

Toimintansa tukemiseksi ammattiosasto

- voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, panna toimeen asianomaisella luvalla rahankeräyksiä ja arpajaisia sekä harjoittaa tässä §:ssä mainittua tarkoitustaan edistävää yhdistyslain 5 §:n mukaista taloudellista toimintaa.

 

3 § ALAJAOSTO

Ammattiosasto voi muodostaa toimialueellaan ammattiosaston hallituksen valvonnan alaisena toimivia rekisteröimättömiä alajaostoja, joiden toimintaohjeen ammattiosaston hallitus hyväksyy.

 

4 § KIELI

Ammattiosaston rekisteröimiskieli on suomi, mutta yhdistyksen kokouksissa, pöytäkirjoissa, tilaisuuksissa ja julkaisuissa voidaan käyttää myös ruotsin kieltä.

 

5 § JÄSENYYTTÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

Ammattiosaston jäseneksi voidaan hyväksyä ammattiosaston toiminta-alueella 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu terveysalan tai sosiaali- ja terveysalan ammatillisen tutkinnon suorittanut henkilö. Opiskelun, perhevapaan, ulkomailla olon, asevelvollisuuden, työttömyyden tai näihin rinnastettavan syyn vuoksi työstä tilapäisesti poissa oleva on oikeutettu säilyttämään jäsenyytensä ammattiosastossa. Työstä poissaolosta on ilmoitettava ammattiosaston hallitukselle tai liiton jäsenrekisteriin. Henkilö voi kuulua jäsenenä vain yhteen liiton jäsenenä olevaan ammattiosastoon.

 

6 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Ammattiosaston jäsenyyttä haetaan kirjallisesti ammattiosaston hallitukselta, joka päättää jäseneksi hyväksymisestä. Jos ammattiosaston hallitus hyväksyy henkilön jäseneksi, jäsenyys alkaa siitä, kun jäsenyyttä on haettu. Ammattiosasto on velvollinen pitämään jäsenistään luetteloa, josta huolehtii Tehy ry.

 

7 § AMMATTIOSASTOSTA EROAMINEN TAI EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota ammattiosastosta ilmoittamalla siitä kirjallisesti ammattiosaston hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä ammattiosaston kokouksen pöytäkirjaan. Jäsenen erottua ammattiosastosta hän menettää kaikki oikeutensa ja vapautuu velvollisuuksistaan, joihin hän on liittyessään sitoutunut. Jäsen voidaan erottaa ammattiosastosta, jos hän on jättänyt maksamatta liittomaksunsa vähintään kuudelta kuukaudelta.

Ammattiosastolla on myös oikeus erottaa jäsen, jos tämä:

1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän ammattiosastoon liittymällä on sitoutunut

2. on menettelyllään ammattiosastossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut ammattiosastoa

3. ei enää täytä laissa tai ammattiosaston säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja tai

4. toimii huomattavassa määrin vastoin liiton tai ammattiosaston tarkoitusperiä.

Päätöksen erottamisesta tekee ammattiosaston hallitus kuultuaan jäsentä. Erotettu jäsen menettää välittömästi kaikki oikeutensa ammattiosastossa. Samoin hän vapautuu myös velvollisuuksista, joihin hän ammattiosastoon liittyessään on sitoutunut.

 

8 § AMMATTIOSASTOSTA TOISEEN SIIRTYMINEN

Kun jäsen siirtyy toisen ammattiosaston toiminta-alueelle kuuluvaan työpaikkaan, hänen on tehtävä siitä ilmoitus ammattiosastolle 7§:n 1 momentin mukaisesti. Samalla tulee siirtyä työpaikan edunvalvontaa hoitavan ammattiosaston jäseneksi.

 

9 § LIITTOMAKSUT

Jäsenen on suoritettava liitolle liittomaksua siten kuin liiton valtuuston syyskokous määrää.

 

10 § AMMATTIOSASTON TOIMIELIMET

Ammattiosaston toimielimet ovat ammattiosaston kokous ja hallitus. Ammattiosaston päätäntävaltaa käyttää ammattiosaston kokous. Hallitus käyttää ammattiosaston toimeenpanovaltaa.

 

11 § KOKOUKSET JA KOKOUSKUTSUT

Ammattiosasto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin ja ylimääräisiin kokouksiin. Ylimääräisiä kokouksia ammattiosasto pitää silloin, kun ammattiosaston hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään 1/10 ammattiosaston äänioikeutetuista jäsenistä sitä määrättyä asiaa varten hallitukselta kirjallisesti pyytää.

Ammattiosaston varsinaisiin, ylimääräisiin ja hallituksen kokouksiin voi hallituksen päätöksellä etäosallistua ennen kokousta ja kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla. Etäosallistumisen mahdollisuudesta ja tavasta on mainittava kokouskutsussa.

Yhdistyksen kokous hyväksyy tätä varten äänestys- ja vaalijärjestyksen. Kokouksessa voidaan käsitellä, mutta ei tehdä päätöksiä muista kuin kokouskutsussa mainituista asioista. Käsiteltävänä olevat asiat päätetään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin määrätä.

Ammattiosaston hallituksen jäsenten vaalit toimitetaan suhteellista vaalitapaa käyttäen, jos ehdokkaita on useampia kuin täytettäviä paikkoja. Vaalissa käytetään yhden ehdokkaan listoja, jotka voivat muodostaa vaaliliittoja. Ääni annetaan ehdokkaalle. Vaaliliitossa ääniä eniten saanut saa vertausluvukseen vaaliliiton koko äänimäärän, toisena oleva puolet äänimäärästä, kolmantena oleva kolmanneksen jne. Valituksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden vertauslukujen mukaisessa järjestyksessä. Saman vertausluvun saaneiden osalta valinnan ratkaisee arpa. Asiaäänestyksessä äänten mennessä tasan, voittaa se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. Kaikissa vaaleissa ja äänestyksissä on jäsenillä vain yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Tarkemmat määräykset vaalin toteuttamisesta annetaan ammattiosaston hyväksymässä vaalijärjestyksessä.

Ammattiosaston varsinainen kokous kutsutaan koolle kahta viikkoa ja ylimääräiset kokoukset viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsu on julkaistava liiton lehdessä tai sähköpostitse. Lisäksi kokouksesta on mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava sähköpostitse, ammattiosaston verkkosivuilla, työpaikkojen ilmoitustaululla tai sosiaalisessa mediassa. Kiireellisissä tapauksissa ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle kolme päivää ennen kokousta. Tällöin kokouksesta ilmoitetaan sähköpostitse sekä mahdollisuuksien mukaan ammattiosaston verkkosivuilla ja työpaikkojen ilmoitustauluilla.

 

12 § VARSINAISET KOKOUKSET

Ammattiosaston kevätkokouksessa, joka pidetään maalis-huhtikuussa

1. käsitellään toimintakertomus ja arvioidaan edelliseksi toimintavuodeksi asetettujen tavoitteiden toteutumista ja toiminnan taloudellista tarkoituksenmukaisuutta sekä päätetään niistä toimenpiteistä, joihin arviointi antaa aihetta

2. käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös, esitetään toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.

3. päätetään ylijäämän käyttämisestä ja mahdollisen alijäämän kattamisesta.

Ammattiosaston syyskokouksessa, joka pidetään marras-joulukuussa

1. vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa toimintavuotta varten

2. valitaan joka kolmas vuosi ammattiosaston hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan ammattiosaston puheenjohtajaksi

3. valitaan joka kolmas vuosi ammattiosaston hallituksen muut varsinaiset ja varajäsenet noudattaen 11 §:ssä määrättyä suhteellista vaalitapaa ja valitaan seuraavaksi tilikaudeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja näille varahenkilöt

 

13 § AMMATTIOSASTON HALLITUS

Ammattiosaston asioita ja omaisuutta hoitaa varsinaisessa kokouksessa valittu hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja 4-14 muuta varsinaista sekä yhtä monta varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme kalenterivuotta.

Hallitus valitsee keskuudestaan yksi tai kaksi varapuheenjohtajaa sekä keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut toimihenkilöt.

Ammattiosaston hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos kolme hallituksen jäsentä sitä erikseen pyytää.Kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja yli puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

Hallituksen tehtävänä on

1. johtaa ammattiosaston toimintaa ja hoitaa ammattiosastoa koskevat asiat näiden sääntöjen ja ammattiosaston kokouksen päätösten mukaisesti

2. kutsua koolle ammattiosaston kokoukset sekä valmistella niissä esille tulevat asiat

3. toteuttaa ammattiosaston kokousten tekemät päätökset

4. hoitaa ammattiosaston varoja ja muuta omaisuutta sekä vastata kirjanpidosta ja tilinpäätösten laatimisesta

5. laatia vuosittain ammattiosaston toimintakertomus

6. toimittaa liitolle toimintakertomus ja tilinpäätösedelliseltä vuodelta välittömästi ammattiosaston kevätkokouksen jälkeen, kuitenkin viimeistään toukokuun loppuun mennessä

7. vahvistaa alajaostojen toimintaohjeet sekä ohjata ja valvoa alajaostojen toimintaa

8. hyväksyä ammattiosaston jäsenet ja päättää jäsenen erottamisesta

9. pitää luetteloa ammattiosaston jäsenistä ja ilmoittaa ammattiosaston toimijoiden tehtävämuutokset jäsenrekisteriin, josta huolehtii Tehy ry.

10. varata liiton edustajille puhe- ja läsnäolo-oikeus ammattiosaston ja sen hallituksen kokouksissa

11. edustaa ammattiosastoa sekä kantaa ja vastata ammattiosaston nimissä

12. toimia 2 §:ssä määriteltyjen ammattiosastojen tarkoitusperien toteuttamiseksi.

3. tallentaa pysyvästi arkistoitavat asiakirjat sähköiseen arkistoon.

 

14 § VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUSTEN VALMISTELU

Esityksistä virka- ja työehtosopimusten parantamiseksi päätetään joko ammattiosaston varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa. Ammattiosaston esitykset saatetaan liiton hallituksen tietoon siinä järjestyksessä kuin liiton hallitus tarkemmin määrää.

 

15 § AMMATTIOSASTON NIMENKIRJOITTAMINEN

Ammattiosaston nimen kirjoittavat ammattiosaston puheenjohtaja tai ensimmäinen tai toinen varapuheenjohtaja aina kaksi yhdessä tai kukin heistä yhdessä hallituksen valitseman toimihenkilön kanssa.

 

16 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Ammattiosaston toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätöksen tulee olla valmiina toiminnantarkastajille tarkastusta varten viimeistään kolme viikkoa ennen ammattiosaston kevätkokousta.

 

17 § VAALIKELPOISUUS

Ammattiosaston luottamustehtävään voidaan valita ammattiosaston jäsen, jolla ei ole vaalia edeltäneen vuoden lopussa maksamattomia jäsenmaksuja vaalia edeltäneeltä vuodelta. Ammattiosaston luottamustehtävään valitun toimikausi kestää toimikauden loppuun, ellei hän sitä ennen eroa tai tule erotetuksi ammattiosaston jäsenyydestä.

 

18 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA AMMATTIOSASTON PURKAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, jos asia kokouskutsussa olleen maininnan jälkeen on otettu varsinaisen kokouksen käsiteltäväksi ja muutoksen puolesta on äänestänyt vähintään yli 1/2 annetuista äänistä. Tehyn valtuusto vahvistaa ammattiosaston mallisäännöt. Ammattiosaston sääntöjen pitää olla mallisääntöjen mukaiset. Ammattiosaston sääntömuutos pitää valmistella Tehyn toimihenkilöiden ohjauksessa. Tehyn hallitus voi erityisestä syystä myöntää ammattiosastolle oikeuden poiketa mallisäännöistä.

Jos ammattiosasto päättää purkautua tai se lakkautetaan, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava liitolle. Purkamisesta voidaan päättää varsinaisessa tai ylimääräisessä kokouksessa ja purkamispäätöksen tekoon vaaditaan 3/4 kokouksessa äänestyksessä annetuista äänistä.